Kredi Garanti Fonu'da değişiklik

Kredi Garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi Garanti Fonu'da değişiklik

Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurum, verdiği kefaletler karşılığı olarak, sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki kefalet tutan ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutan üzerinden %2 oranına kadar komisyon tahsil edebilecek.Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla %10?una kadar olmak üzere Kurama aktanlacak tutarlar Bakanlık ile Kurum arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek. Yeniden yapılandınlan
kredilere ilişkin verilen kefaletlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilecek. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve bu Karar kapsamında Bakanlık ile Kuram arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsamında sağlanmış olan kefaletlerden aym koşullarda komisyon sağlanmaya devam edilecek.

Bu Kararda düzenlenen hususlann ayrıntılar ile kefalet işlemleri kapsamında yararlanıcıdan ve kredi verenden alınacak komisyon ve diğer masraflara ilişkin hususlar Bakanlık ile Kurum arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek.14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında sağlanmış olan kefaletlere ilişkin tahsil olunan kefalet komisyonlanndan Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatlann paraya çevrilmesi dahil yararlanıcıdan ya da kefillerinden her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilat ve işletme hesabındaki bakiye tutarlann nemalandmlması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile
Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanuni takip masraflarım ödemek üzere Bakanlık tarafından destek hesabından yapılan aktarımlar işletme hesabı adı altında açılan ayrı bir hesapta takip edilecek. Bakanlık, Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kanuni takip masraflarım ödemesi için destek hesabı aracılığıyla işletme hesabına kaynak aktaracak. Kurum, tazmin yükümlülüklerini ve kanuni takip masrafları ile tazmin işlemlerine ilişkin tüm yasal
giderleri işletme hesabından karşılayacak.

14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında tahsil edilecek komisyonlardan Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dâhil yararlanıcıdan ya da kefillerinden kefalete konu krediye ilişkin her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilatlar ve işletme hesabındaki bakiye
tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile işletme hesabında toplanan tutarlardan öncelikle yapılan tazmin yükümlülüklerine ve kanuni takip masraflarına ilişkin ödemeler, Bakanlık destek hesabından aktarılan tutarlardan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Kuruma aktarılabilecek olan kaynağın üst limiti olan 25 milyar TL tutarındaki limite dahil edilmeyecek.

YORUM EKLE

banner69

banner75