Ceza almamak için 30 Mayıs son gün

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, Bozuk ve Damgası kopmuş Ölçü Aleti kullanıcılarının ceza muafiyetinden yararlanabilmeleri için Mayıs ayı sonuna kadar bildirimde bulunmaları gerektiğini belirterek, “Aksi halde ölçü aletlerine el konulacak ve türüne göre 200 ila 10 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak” dedi.

Ceza almamak için 30 Mayıs son gün

Latif Deniz’in açıklaması şöyle:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Muafiyete ilişkin kanun değişikliği açıklamasında, 1 Aralık 2018 tarihinden önce bozuk ve damgası kopmuş, damga süresi dolmuş ve ceza uygulaması kapsamına girmiş Ölçü aleti kullanıcılarının söz konusu kanun değişikliğinden yararlanabilmeleri ve mağdur olmamaları için gerekli bildirimleri yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Açıklamaya göre kullanıcılar, bildirimlerini türüne göre İl Müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine yapacak.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen “geçici muafiyet” maddesiyle ilgili Bakanlıkça yapılan açıklama şöyle;

“28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.”

KANUNDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER ve AMACI

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun Yasaklar ve Cezalar Başlıklı maddelerinde yapılan diğer değişiklikler ise şöyle;

1) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi; İlgili bendin eski halinde tamir ve ayar işlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılması yasaklandığı halde muayenelerin yetkisiz kişilerce yapılması ile ilgili bir yasak bulunmamaktaydı. Bu değişiklik ile ölçü ve ölçü aletlerinin sadece tamir ve ayarlarının değil aynı zamanda muayenelerinin de Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması yasaklanmıştır.

2) 3516 sayılı Kanun’un “Yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. Buna göre,

3516 sayılı Kanunun kapsamında yer alan bazı ölçü aletlerinin periyodik muayene işlemleri özel yetkili servislere devredilmiş olmasına rağmen, söz konusu Kanunda özel yetkili servislerin mevzuata aykırı işlemleri için herhangi bir yasak bulunmadığından, ilgili mevzuata aykırı fiillerde bulunmaları halinde 3516 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası verilememekteydi. Dolayısıyla, bu sorunun aşılması için Kanunun “Yasaklar” bölümüne bu bent eklenmiş ve yetkilendirilmiş servislerin ilgili mevzuata aykırı faaliyette bulunması yasaklanmıştır.

3) 3516 sayılı Kanunun “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri, eski hallerinde idari para cezaları maktu olarak belirlenmiştir. Bu durum, piyasa değeri ceza miktarından çok düşük olan ölçü aletlerinin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş fiilinden dolayı cezai duruma düşmesi halinde cezasının ödenmesi yerine yenisiyle değiştirilmesine yol açmaktaydı. Ayrıca, pazar yerinde kullanılan bir tartı aleti ile yoğun çalışan bir akaryakıt istasyonundaki akaryakıt sayacına Kanunda aynı ceza miktarının öngörülmesi cezaların adil olmadığı yönünde eleştirilere neden olmaktaydı. (c) ve (e) bentlerinde yapılan düzenlemelerle, söz konusu fiillerin işlenmesi halinde uygulanacak idari para cezalarının, alt ve üst sınırları belirlenerek ölçü aletinin türüne ve niteliğine göre uygulanması amaçlanmıştır.

4) 3516 sayılı Kanunun “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra h bendi eklenerek Bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin, yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması halinde iki bin liradan on bin liraya kadar idari para cezası verilmesi hükmü getirildi. Böylece söz konusu kanuna aykırı uygulamalarda uygulanacak cezaların alt ve üst limitleri belirlenmiş oldu. Aynı maddenin diğer bentlerinde yapılan değişikliklerde ise “Adli Cezalar” başlıklı 16 ncı maddesinde suç olarak tanımlanan ve karşılığı hapis cezası olarak düzenlenen bu fiil, “İdari Cezalar” başlıklı 15 inci maddeye alınarak fiilin işlenmesi halinde idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER